top of page

MENS EN WERK

Mensen brengen een groot deel van hun tijd door met werk. Het potentieel van mensen kan in deze context aangeboord worden. De aansluiting tussen mens en werk verloopt nooit zonder wrijving. Elke wrijving is een kans om te leren, ook al wordt deze wrijving  in eerste instantie misschien als belastend of negatief ervaren.

 

MENSEN LEREN

Leren is mogelijk in een situatie die veilig en stressvrij is. Enthousiasme en verbondenheid laat mensen hun potentieel ontdekken. Nieuwe kennis en inzichten zijn nodig om te leren, maar leiden nog niet per definitie tot een grotere professionaliteit. Stabiele groei ontstaat daar waar mensen mogen experimenteren of spelen met mogelijkheden. Hiervoor is distantie tot de werkcontext nodig.

IMPROVISATIE

Wij improviseren meer dan ons bewust is. Overal waar onverwachtse situaties inzet van ons vragen, improviseren wij vanuit het moment. Improvisatie betekent het onvoorziene. Wij zetten daarbij in wat ons aan mogelijkheden ter beschikking staat en stemmen af op de actuele situatie. Als wij alleen teruggrijpen op hetgeen wij al eens eerder hebben gedaan, missen wij misschien de optimale aansluiting aan de actuele situatie. Als het gaat om probleemoplossingen in werkcontext biedt het teruggrijpen op hetgeen „wij altijd al zo gedaan hebben” te weinig ruimte voor verandering of vernieuwing. Veel potentieel blijft onbenut. Het loslaten van de vaststaande compositie maakt improvisatie mogelijk. Daarbij komen onverwachtse mogelijkheden aan het licht. Als oefenruimte biedt de muzikale improvisatie in supervisie, coaching en therapie oneindig veel mogelijkheden. Muzikaal spel op goed klinkende en makkelijk te bespelen instrumenten maakt enthousiast en verbindt mensen met elkaar. Ervaringen van harmonie geven energie en goede spirit. 

'Augenblick'  Thierry Godet

Improvisatie

COMMUNICATIE

Ik ben sterk geïnspireerd door gedachtengoed van het constructivisme. Dé werkelijkheid bestaat daarin niet. Geen logica, die in één lijn van A naar B leidt. Elk mens heeft zijn eigen perspectief op basis van alle ervaringen die hij tijdens zijn leven heeft opgedaan. Woorden zijn gevuld met een verschillende inhoud. Er zijn tijd en aandacht nodig om werkelijk te horen wat de ander wil zeggen. Te grote prestatiegerichtheid laat communicatie tot functionaliteit verkommeren. Miscommunicatie, conflicten en foute beslissingen met soms grote financiële consequenties voor het bedrijf of de organisatie zijn aan de orde van de dag. Nieuwe wegen voor communicatie zijn noodzakelijk om aan dit dilemma te ontkomen. 

 

DIALOOG

Een ruimte voor verdiepende communicatie biedt de dialoog zoals deze door Martin Buber en David Bohm beschreven werd. Bohm ontwikkelde een vorm van dialoog die het mogelijk maakt het eigen denkproces bewust waar te nemen. Door technieken die de interactie vertragen is het mogelijk de eigen oordelen in het denken op het spoor te komen en ruimte in het denken te creëren. Iedereen wordt gehoord, niet alleen degene die het snelst of het hardst zijn argumenten kan roepen. De krachten van de hele groep komen meer aan het licht en kunnen gebundeld tot beslissingen leiden die veel draagkracht genieten. 

 

Dialoog

DE OPLOSSING IS IN HET SYSTEEM AANWEZIG

Een probleem is alleen dan een probleem als er ook een mogelijke oplossing voor bestaat. Anders gaat het om een onmogelijkheid of een utopie. De systeemtheorie leerde mij consequent te zoeken naar de mogelijkheden die in de persoon of in het team aanwezig zijn. Dit is soms een proces van spoorzoeken. Van mij als supervisor vereist dit regelmatig een houding van leegmaken zodat ik niet mijn oplossingen op de ander over draag. Oplossingen die alleen van buitenaf worden aangedragen houden zelden stand.  Naast deze houding zijn mijn kennis en expertise op het gebied van systemische, psychodynamische en creatieve methoden, lichaamswaarneming en meditatie waardevolle instrumenten om waakzaam mee te kijken welke stap verschil zou kunnen maken zodat ontwikkeling mogelijk kan worden.

bottom of page